Doğaya Yeniden Kazandırma Planları/Çevre Yönetim Planları

“Madencilik  Faaliyetleri  ile  Bozulan  Arazilerin  Doğaya  Yeniden  Kazandırılması 
Yönetmeliği” uyarınca  orman, mera, tarım alanları 
dışındaki  sahalarda  yapılacak  Madencilik 
faaliyetlerini kapsamaktadır.
Doğaya  Yeniden  Kazandırma  Planı;  ile  malzeme 
ve  toprak  temini  için  arazide  yapılan  kazılar, 
dökümler  ve  doğaya  bırakılan  atıklarla  bozulan 
sahaların  geriye  düzenlenme,  duyarlılığı  sağlama, 
düzeltme,  üst  toprağı  serme,  tohum  ekme,  fidan 
dikme,  arazi  yapısı  uygun  yerlerde  rekreasyon  alanları  oluşturulması, 
bitkilendirme  ve  ağaçlandırma  işlemlerinin  tümünü  içeren  süreci  tanımlayan 
plandır.

ÇEVRE YÖNETiM PLANLARININ HAZIRLANMASI

Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 
uyarınca  orman  sayılan  alanlar  dışındaki  yerlerden  kum,  çakıl  ve  benzeri 
maddelerin  çevreye  ve  insan  sağlığına  zarar  vermeyecek  şekilde  alınması, 
işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esaslar ele alınmıştır.